1. Бүртгэл: Элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэл 2020.06.26-07.06-ны өдөр хүртэл явагдана.
  2. Хөтөлбөр сонголт: 2020.07.02-06-ны өдрүүдэд явагдана.
    • a. Орон нутгаас элсэгч нь бүртгэлийн хураамж 10.000 төгрөгийг хөтөлбөр сонгохоос өмнө төлнө.
    • b. Улаанбаатар хотоос элсэгч нь бүртгэлийн хураамжийг хөтөлбөр сонгосны дараа төлнө.
  3. Онооны жагсаалт: 2020.07.07–ны өдөр http://burtgel.mnums.edu.mn/ болон АШУҮИС-Элсэлт
  4. Хөтөлбөр баталгаажуулалт: 2020.07.08-09-ний өдрүүдэд http://burtgel.mnums.edu.mn/ хэлбэрээр баталгаажуулна.